site logo

New CFO takes over Amazon's AWS division